Algemene voorwaarden

 1. Definities

  1. CommunicatieFestival: jaarlijks evenement (congres) georganiseerd door netwerkverband van communicatieprofessionals verenigd in de CommunicatieSjop.
  2. Overeenkomst: aanvaarding tussen deelnemer en organisatie over congresvoorwaarden.
  3. Deelnemer: een ieder (professional, student, …) die tegen (eventuele gereduceerde) betaling bij het CommunicatieFestival aanwezig is en (van) (in) het aangeboden programma kennisneemt, participeert en consumeert.
  4. Organisatie: netwerkverband van communicatieprofessionals verenigd in de CommunicatieSjop.
 2. Geldigheid voorwaarden

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van het CommunicatieFestival.
 3. Overeenkomst

  1. Deze overeenkomst geldt voor het CommunicatieFestival “What's New(s)” op donderdag 15 november 2018 in Groningen.
  2. Deelnemer verbindt zich aan het CommunicatieFestival door aanmelding via de website, door akkoord te gaan met deze voorwaarden, het aanmaken van een account voor correspondentiedoeleinden en het voldoen van de betaling. Aanmelden kan tot donderdag 8 november 2018.
  3. De organisatie is gehouden het evenement op het niveau te leveren zoals in het programma is voorgesteld. Reclames met betrekking tot de kwaliteit kunnen uitsluitend per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) geschieden; uiterlijk tot 14 dagen na beëindiging van de georganiseerde activiteit als vermeld in 3.1.
 4. Aansprakelijkheid

  1. De organisatie sluit iedere aansprakelijkheid uit voor het aanpassen (datum, locatie, sprekers, …) of niet doorgaan van het evenement.
  2. De organisatie sluit iedere aansprakelijkheid uit - hoegenaamd ook - voor schade ontstaan als gevolg van aanmelding, betaling of deelname aan het congres, voor zover zij niet volgens dwingendrechtelijke bepalingen gehouden is tot vergoeding van die schade. In dat laatste geval is de deelnemer gehouden de aansprakelijkheid en verschuldigdheid van betaling aan te tonen.
  3. De organisatie aanvaardt, in geval zij onverhoopt uit hoofde van aansprakelijkheid enige betalingsverbintenis heeft, slechts aansprakelijkheid tot de hoogte van het deelnamebedrag voor het evenement.
  4. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten van de ten behoeve van de deelnemer ingeschakelde derden, zoals – doch niet uitsluitend – de sprekers, workshopaanbieders, juridische en feitelijke leiding van de locatie, de sponsors of bezoekers van het evenement.
 5. Betaling

  1. De aanmelding geschiedt via de website en is definitief na het aanvaarden van de voorwaarden en betaling volgens de aangegeven procedure. De bedragen in euro’s zijn zowel inclusief als exclusief BTW genoemd.
  2. Na betaling ontvangt de deelnemer een bevestiging en een e-ticket met QR-code. Dit is een unieke code en geldt voor slechts één deelnemer. De deelnemer ontvangt per mail een nota voor eigen administratie.
  3. Als deelnemer heeft gekozen voor betaling via overboeking dan krijgt het e-ticket een gereserveerd-status (gedurende 14 dagen na factuurdatum) totdat de betaling is voldaan. Na het voldoen van de factuur wordt het e-ticket alsnog via email verzonden naar deelnemer. Is binnen 14 dagen na factuurdatum nog geen betaling ontvangen, vervalt de gereserveerd-status en wordt het e-ticket weer vrijgegeven. Deelnemer heeft dan geen recht tot toegang aan het festival.
 6. Annulering

  1. Kosteloos annuleren is slechts mogelijk via e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder opgave van legitieme reden tot twee weken voor het evenement. Dit is uiterlijk donderdag 08 november 2018. De annulering is definitief nadat de organisatie een bevestigingsmail heeft verstuurd.
  2. Na 08 november 2018 is annulering niet meer mogelijk. Wél is het ticket overdraagbaar onder vermelding van naam, organisatie en functie van de nieuwe deelnemer via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
  3. Indien deelnemer een combinatie van diensten en/of producten afneemt bij aanmelding geldt dit als één transactie. Het is niet mogelijk een deel ervan te annuleren.
 7. Voorbehoud auteursrecht

  1. Alle door of in opdracht van het CommunicatieFestival gemaakte materialen en grafische of andere ontwerpen, gemaakt in het kader van de uitvoering van de bijeenkomst, blijven het intellectuele eigendom van de organisatie. Sprekers en workshopaanbieders hanteren eigen rechten. De deelnemer verplicht zich deze te respecteren.
 8. Toepasselijk recht

  1. Op alle overeenkomsten van de organisatie is het Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen over de overeenkomst of de uitvoering daarvan, waaronder de toepasselijkheid van deze voorwaarden, zullen bij uitsluiting door de bevoegde rechter binnen het Arrondissement van Rechtbank Noord-Nederland beslecht worden, ook indien de deelnemer niet in Nederland is gevestigd.

 

Netwerk CommunicatieFestival
Groningen, 01 januari 2018